Privacy verklaring


Privacy verklaring

Verzamelde persoonsgegeven

Stichting De Zaanse Regenboog houdt een lijst met e-mail adressen bij.Deze informatie gebruiken wij om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van onze activiteiten. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet gedeeld met anderen.

Foto's links en e-mail

Onze website bevat foto materiaal links en e-mail adressen van derden. Deze worden slechts geplaatst na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Na plaatsing heeft u te allen tijde het recht deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Dit kan per e-mail aan info@dezaanseregenboog.nl

Recht op correctie/verwijdering

U heeft het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te corrigeren (wijzigen) of te verwijderen.
Dit kan per e-mail aan info@dezaanseregenboog.nl

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de hard-disk van uw computer installeert.
Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte Internetsite. Ook onze webserver laat cookies achter. Wij maken echter geen gebruik van deze cookies of de inhoud daarvan. 
Verwijderen van cookies: internet browsers kunnen worden ingesteld dat tijdens volgende bezoeken aan onze website geen nieuwe cookies ontvangen worden. De manier van instellen verschilt per internet browser. Raadpleeg eventueel de instructies van de door u gebruikte browser.

Links naar websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden. Stichting De Zaanse Regenboog is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties achter deze websites. Lees de privacy verklaring op de betreffende website voor meer informatie hierover.

U kunt reageren op ons privacybeleid via  info@dezaanseregenboog.nl


Privacy declaration

Personal data collected

The De Zaanse Regenboog Foundation maintains a list of e-mail addresses. We use this information to inform interested parties about our activities. The information is only used internally and is not shared with others.

 

Photos links and email

Our website contains photo material links and e-mail addresses from third parties. These will only be posted after explicit permission from those involved. After placement, you have the right to change or delete this data at any time. This can be done by email to info@dezaanseregenboog.nl

 

Right to correction/deletion

You have the right to correct (change) or delete the personal data provided to us. This can be done by email to info@dezaanseregenboog.nl

 

Cookies

A cookie is a small file that is sent by an Internet server and that installs itself on the hard disk of your computer. This file keeps track of information about the visited Internet site. Our web server also leaves cookies. However, we do not use these cookies or their content. Deleting cookies: Internet browsers can be set so that no new cookies are received during subsequent visits to our website. The method of setting differs per internet browser. If necessary, consult the instructions of the browser you are using.

 

Links to third party websites

Our website contains links to third party websites. The Zaanse Regenboog Foundation is not responsible for the use of personal data by the organizations behind these websites. Read the privacy statement on the relevant website for more information.

 

You can respond to our privacy policy via info@dezaanseregenboog.nl