Beleidsplan De Zaanse Regenboog 2020 - 2022


Beleidsplan 2020 - 2022

Naam:                                                Stichting De Zaanse Regenboog

Telefoonnummer:                               06-37 24 54 89

Email:                                                 dezaansregenboog@gmail.com

Website:                                             dezaanseregenboog.nl

Facebook:                                          De Zaanse Regenboog

Kamer van Koophandelnr:                 76025578

RSIN/fiscaal nummer                         860482558

Rabobankrekening:                            NL27 RABO 0348 2710 85 St De Zaanse Regenboog                                            

ANBI status                                        Met ingang van 15 oktober 2019

 

Het Bestuur van Stichting De Zaanse Regenboog bestaat uit 3 personen, te weten

Voorzitter:                                          Frank (JFL) Vos

Secretaris:                                         Rosanne (RLK) Kolvers

Penningmeester:                               Siep (SJ) Goedhart

Er is geen Raad van Toezicht.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werk.

 

Stichting De Zaanse Regenboog is opgericht om onder andere de zichtbaarheid, acceptatie en welzijn van de LHBTIQ+ gemeenschap

in de Zaanstreek te bevorderen. Er gebeurde helaas weinig, afgezien van een aantal kleine en/of eenmalige initiatieven, voor en

door de LHBTIQ+ gemeenschap tot nu toe.

 

 

Stichting De Zaanse Regenboog stelt zich ten doel om te streven naar:

De realisatie van een open cultuur en veilig leefklimaat voor alle lesbiennes, homoseksuele-, biseksuele-, transgender-, intersekse- en

queer personen (hierna te noemen LHBTIQ+) onder andere in en bij sportinstellingen, jeugdverenigingen, religieuze organisaties, zorg-

en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en de openbare ruimte in de Zaanstreek.

Het verbeteren van de zichtbaarheid, het welzijn, de acceptatie en participatie van LHBTIQ+ personen, alsmede het ondersteunen van

personen die problemen ervaren bij het omgaan en uiten van hun gevoelens en identiteit in Zaanstad en omstreken.

 

 

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

Een vraagbaak te zijn voor organisaties, bedrijven en individuen

De samenwerking aan te gaan met overheden en organisaties

Nauw samen te werken met andere LHBTIQ+ organisaties

De dialoog aan te gaan wanneer een veilig leefklimaat en/of een open cultuur voor LHBTIQ+ personen in het geding is

Het inzetten van werkgroepen om bovengenoemde doelen te bereiken

Het organiseren van LHBTIQ+ vriendelijke evenementen en activiteiten voor alle mensen

Zich te profileren als LHBTIQ+ organisatie in de diverse media, tijdens diverse evenementen etc.

 

De komende 3 jaar (2020 – 2022) gaat Stichting De Zaanse Regenboog:

LHBTIQ+ informatie verspreiden door standwerk bij LHBTIQ+ evenementen als Pride Walks in de diverse steden in Noord Holland.

Informatie geven en verspreiden over LHBTIQ+ in het algemeen en specifiek m.b.t. de Zaanstreek o.a. middels de website

www.dezaanseregenboog.nl, een digitale maandelijkse nieuwsbrief/agenda, informatie folders en flyers.

Het opzetten van een nieuw maandelijks LHBTIQ+ 50+ ontmoetingscafé, Zaanse Regenboog Café 50+, om de gemeenschap enerzijds

een leuk en informatief programma te brengen, anderzijds de oudere LHBTIQ+ personen uit een eventueel isolement te halen.

Het opzetten van een maandelijkse netwerkborrel waar gelijkgestemden, al of niet actief in de LHBTIQ+ gemeenschap, elkaar kunnen

ontmoeten (en te netwerken).

Het opzetten van een jaarlijkse Roze Loper Dag om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Zaanse Zorgcentra te

stimuleren.

Het vertonen van internationale films rondom het thema transgender en genderdiversiteit, in samenwerking met Filmtheater De Fabriek

en het TranScreen Transgender Filmfestival.

Het coördineren van een jaarlijkse Zaanse Regenboogweek en het organiseren van de Zaanse Regenboogparade tijdens het evenement

ZaanPride.

Het ondersteunen van LHBTIQ+ programma’s in co-creatie zoals een jongeren- en vluchtelingen programma.

 

Stichting De Zaanse Regenboog is financieel afhankelijk van subsidies, donaties en schenkingen.

Voor onze activiteiten vragen wij doorgaans gericht subsidie aan.

 

Begroting

 • Zaans Regenboog Café 10 maanden per jaar 5.000 euro. Voor 3 jaar 15.000 euro

 • Algemene kosten 600 per jaar. Voor 3 jaar   1.800 euro

 • Bijdrage TranScreen film in Zaandam 600 per jaar. Voor 3 jaar 1.800 euro

 • Divers standwerk 500 per jaar. Voor 3 jaar 1.500 euro

 • Divers drukwerk 500 per jaar. Voor 3 jaar 1.500 euro

 • Divers promotiemateriaal 500 per jaar. Voor 3 jaar 1.500 euro

 • Reiskosten 250 per jaar. Voor 3 jaar 750 euro

 • Organiseren Zaanse Roze Loper Dag 200 per jaar. Voor 3 jaar 600 euro

 • Deelname aan de jaarlijkse Canal Pride in Alkmaar begroot op 300 per jaar. Voor 3 jaar 900 euro.

 • LHBTIQ+ Tentoonstelling organiseren begroot op 1.000 per jaar. Voor 3 jaar 3.000 euro

 • Trefpunten opzetten/organiseren voor LHBTIQ+ jongeren en LHBTIQ+ vluchtelingen begroot op 1.500 per jaar. Voor 3 jaar 4.500 euro.

 • Totaal per jaar 10.950 euro. Voor 3 jaar 32.850 euro

Voor de Zaanse Regenboogweek met Zaanse Regenboog Parade, begroot 8.5 00 per jaar, voor 3 jaar 25.500

(voor dit ZaanPride event wordt een aparte evenementensubsidie, fondswerving en sponsoring aangevraagd).

Alle genoemde bedragen willen wij verkrijgen door het ontvangen van giften en donaties en het aanvragen van subsidies en sponsorgeld.

 

Voor Anbi status:

 

1.Als Stichting De Zaanse Regenboog wordt opgeheven zal het bedrag wat overblijft op de rekening over worden geboekt naar de

   LHBTIQ+ belangenvereniging COC en dan met name voor ondersteuning van LHBTIQ+ vluchtelingen.

2.Stichting De Zaanse Regenboog voldoet aan de 90%-eis want dient met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen

  belang.

3.Stichting De Zaanse Regenboog heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.

4.Stichting De Zaanse Regenboog en de mensen die rechtstreeks bij Stichting De Zaanse Regenboog betrokken zijn, voldoen aan de

  integriteitseisen.

5.Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon kan over het vermogen van Stichting De Zaanse Regenboog beschikken alsof het zijn

  eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van

  Stichting De Zaanse Regenboog.

6.Stichting De Zaanse Regenboog houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van Stichting De Zaanse

   Regenboog.

7.De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

8.Stichting De Zaanse Regenboog heeft een actueel beleidsplan, deze wordt gepubliceerd op de website.

9.Stichting De Zaanse Regenboog heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen en draagt daarover

  verantwoording af middels het financiële jaarverslag.

10.Stichting De Zaanse Regenboog voldoet aan de administratieve verplichtingen.

11.Stichting De Zaanse Regenboog publiceert specifieke gegevens op een eigen website, www.dezaanseregenboog.nl