Beleidsplan 2023 - 2026

 

Beleidsplan 2023 - 2026

Naam:                                                Stichting De Zaanse Regenboog

Telefoonnummer:                                 06-37 24 54 89

Email:                                                info@dezaanseregenboog.nl

                                                         dezaansregenboog@gmail.com                    

Website:                                            dezaanseregenboog.nl & zaanpride.nl

Facebook:                                          De Zaanse Regenboog

Instagram                                           De Zaanse Regenboog

Instagram                                           ZaanPride

Twitter                                                De Zaanse Regenboog

TikTok                                                De Zaanse Regenboog

YouTube                                             De Zaanse Regenboog

KvK:                                                  76025578

RSIN/fiscaal nummer                          860482558

Rabobankrekening:                             NL27 RABO 0348 2710 85 St De Zaanse Regenboog                                       

ANBI status                                       Met ingang van 15 oktober 2019

 

Het Bestuur van Stichting De Zaanse Regenboog bestaat uit 4 personen, te weten

 • Voorzitter:            Frank (JFL) Vos

 • Secretaris:           Rosanne (RLK) Kolvers

 • Penningmeester:  Harm Jan (HJ) Egberts

 • Algemeen            Siep (SJ) Goedhart

 

Er is geen Raad van Toezicht.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werk.

 

 

Stichting De Zaanse Regenboog is opgericht om onder andere de zichtbaarheid, acceptatie en welzijn van de lhbtiqa+ gemeenschap in de Zaanstreek te bevorderen.

Stichting De Zaanse Regenboog stelt zich ten doel om te streven naar:

 

 • De realisatie van een open cultuur en veilig leefklimaat voor alle lesbiennes, homoseksuele-, biseksuele-, transgender-, intersekse- en queer personen (hierna te noemen lhbtiqa+) onder andere in en bij sportinstellingen, jeugdverenigingen, religieuze organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en de openbare ruimte in de Zaanstreek.

 • Het verbeteren van de zichtbaarheid, het welzijn, de acceptatie en participatie van lhbtiqa+ personen, alsmede het ondersteunen van personen die problemen ervaren bij het omgaan en uiten van hun gevoelens en identiteit in Zaanstad en omstreken.

 • De Zaanse Regenboog wil een open cultuur en veilig leefklimaat in Zaanstad. Een inclusieve maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt.

 • De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele en genderdiversiteit.

 

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

 

 • Een vraagbaak te zijn voor organisaties, bedrijven en individuen

 • De samenwerking aan te gaan met overheden en organisaties

 • Nauw samen te werken met andere (lhbtiqa+) organisaties

 • De dialoog aan te gaan wanneer een veilig leefklimaat en/of een open cultuur voor lhbtiqa+ personen in het geding is

 • Het inzetten van ambassadeurs en werkgroepen om bovengenoemde doelen te bereiken

 • Het organiseren van lhbtiqa+ vriendelijke evenementen en activiteiten voor alle mensen

 • Zich te profileren als lhbtiqa+ organisatie in de diverse media, tijdens diverse evenementen etc.

 

De komende 4 jaar (2023 – 2026) gaat Stichting De Zaanse Regenboog:

 

 • Lhbtiqa+ informatie verspreiden door standwerk bij lhbtiqa+ evenementen als Pride Walks de diverse steden in Noord Holland. Ook op Roze Zaterdag zal DZR zichtbaar aanwezig zijn.

 • Informatie geven en verspreiden over lhbtiqa+ in het algemeen en specifiek m.b.t. de Zaanstreek o.a. middels de website www.dezaanseregenboog.nl, een digitale maandelijkse nieuwsbrief/agenda, informatie folders/flyers en via onze diverse social media.

 • Het voortzetten van onze lopende activiteiten als het maandelijks Zaanse Regenboog Café, om de gemeenschap enerzijds een leuk en informatief programma te brengen, anderzijds om lhbtiqa+ personen uit een eventueel isolement te halen.

 • Het voortzetten van een maandelijkse regenboogborrel waar gelijkgestemden, al of niet actief in de lhbtiqa+ gemeenschap, elkaar kunnen ontmoeten (en netwerken).

 • Het voortzetten van een tweejaarlijkse Zaanse Roze Loper Dag om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Zaanse Zorg- en Welzijnscentra te stimuleren.

 • Het vertonen van internationale films rondom het thema transgender en genderdiversiteit, in samenwerking met Filmtheater De Fabriek en het TranScreen Transgender Filmfestival.

 • Het coördineren van ZaanPride, bestaande uit De Zaanse Regenboogweek, De Zaanse Regenboogparade en de aansluitende festiviteiten.

 • Het ondersteunen van initiatieven over en voor gender en seksuele diversiteit in samenwerking met diverse belangenorganisaties en/of het ondersteunen van individuele personen die activiteiten (gaan) opzetten zoals voor Jongeren/Nieuwkomers/Vluchtelingen/Transgender activiteiten.

 • Het opzetten van een voorlichtingsgroep, die op dit moment uit 5 personen bestaat en inmiddels al op een paar scholen en aan Agenten in opleiding reeds voorlichting geven.

 • Het contact met Gemeente Zaanstad en de politieke partijen verstevigen om meerdere punten uit onze Zaanse Regenboognota te verwezenlijken.

 • De contacten met onze partners, al of niet vertegenwoordigt in het LHBTI- Netwerk, verstevigen.

 • Lhbtiqa+ activiteiten bij Zaanse organisaties en zichtbaarheid bij de diverse evenementen en activiteiten die in de Zaanstreek plaatsvinden stimuleren.

 

Stichting De Zaanse Regenboog is financieel afhankelijk van subsidies, donaties en schenkingen.

Voor onze activiteiten vragen wij doorgaans gericht subsidie aan.

 

Begroting:

 • Activiteiten als Zaanse Regenboog Café en andere activiteiten (senioren/jongeren/nieuwkomers/transgender/sport /kunst en cultuur) 9.000 per jaar

 • Algemene kosten 1.000 per jaar.

 • Bijdrage TranScreen film in Zaandam 400 per jaar.

 • Divers standwerk 850 per jaar.

 • Reiskosten 250 per jaar.

 • Deelname aan de jaarlijkse Grachtenparade in Alkmaar begroot op 300 per jaar.

 • Voorlichtingsgroep professionaliseren 200 per jaar

Totaal per jaar 12.000 euro.

 • Voor de ZaanPride met Zaanse Regenboog Parade en aansluitende feesten, begroot 47.000 per jaar

(Voor het zaterdagse ZaanPride event wordt evenementensubsidie aangevraagd, en via fondswerving en sponsoring willen we het benodigde bedrag bijeenbrengen).

Alle genoemde bedragen willen wij verkrijgen door het ontvangen van giften en donaties en het aanvragen van subsidies en sponsorgeld.

 

 

Voor Anbi status:

 • Als Stichting De Zaanse Regenboog wordt opgeheven zal het bedrag wat overblijft op de rekening over worden geboekt naar de lhbtiqa+ belangenvereniging COC en dan met name voor ondersteuning van lhbtiqa+ vluchtelingen.

 • Stichting De Zaanse Regenboog voldoet aan de 90%-eis want dient met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang.

 • Stichting De Zaanse Regenboog heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.

 • Stichting De Zaanse Regenboog en de mensen die rechtstreeks bij Stichting De Zaanse Regenboog betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

 • Stichting de Zaanse Regenboog voldoet aan de WBTR eisen.

 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon kan over het vermogen van Stichting De Zaanse Regenboog beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van Stichting De Zaanse Regenboog.

 • Stichting De Zaanse Regenboog houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van Stichting De Zaanse Regenboog.

 • De beloning voor beleidsbepalers en vrijwilligers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

 • Stichting De Zaanse Regenboog heeft een actueel beleidsplan, deze wordt gepubliceerd op de website.

 • Stichting De Zaanse Regenboog heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen en draagt daarover verantwoording af middels het financiële jaarverslag.

 • Stichting De Zaanse Regenboog voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 • Stichting De Zaanse Regenboog publiceert alle overige specifieke gegevens op een eigen website, www.dezaanseregenboog.nl